Rocznik Gdański 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

A+ A A-

Dla Autorów

ZASADY PUBLIKACJI

Publikacja w „Roczniku Gdańskim” możliwa jest po spełnieniu wymagań formalnych (zob.: „Oświadczenie Autora”), merytorycznych (zgodność z profilem pisma oraz pozytywne wyniki recenzji) oraz technicznych (zob.: „Informacje techniczne”).

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions
Po zakwalifikowaniu przez Redakcję tekstu do druku, autorzy zobowiązani są do przesłania OŚWIADCZENIA AUTORA pocztą tradycyjną na adres: Gdańskie Towarzystwo Naukowe - Redakcja „Rocznika Gdańskiego”, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk,

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w otrzymanych tekstach koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego.

Do pobrania:
OŚWIADCZENIE AUTORA

Zaproszenie do publikowania tekstów

Szanowni Państwo!

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, poświęconych problematyce gdańskiej i pomorskiej. Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”.

Teksty prosimy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/rocznikgdanski/about/submissions

Ewentualne pytania dotyczące złożenia tekstu prosimy kierować na adres: biuro@gtn.gda.pl

 

"Rocznik Gdański" indeksowany jest w Bazie Humanistyki Polskiej (BazHum), począwszy od tomu nr 75-76: http://bazhum.pl/

Wszystkie archiwalne tomy "Rocznika Gdańskiego" w zdigitalizowanej formie dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: http://pbc.gda.pl/

UWAGA: dostęp ograniczony, w ramach sieci komputerowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytelników afiliowanych poza UG zapraszamy do czytelni Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, ul.Wita Stwosza 63.